Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

tot het verrichten van diensten

C.A.D van den Berg

Marketingadvies- en Organisatiebureau

gevestigd te ’s-Gravenhage aan de Javastraat nr. 44a,

opererend onder de handelsnamen/labels:

Xcentive ®, Company Shortbreaks ®, Impaction

waarin geregeld de rechtsverhouding met alle opdrachtgevers, inzake het verrichten van diensten op het gebied van marketing, bedrijfsorganisatie en incentives.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage op 30-10-2012, onder nummer 54164202

1. ALGEMEEN

  1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door de onderhavige voorwaarden.

  2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon, die aan onze onderneming een opdracht heeft gegeven, respectievelijk een opdracht wenst te geven. Onder “wij, ons, onze” wordt in deze voorwaarden verstaan C.A.D. van den Berg en de voornoemde handelsnamen/labels en/of haar bevoegde directieleden, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden.

  3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afhankelijk van de aan ons verstrekte opdracht kunnen mede van toepassing zijn de onderstaande voorwaarden:

 • De ANVR-reisvoorwaarden;

 • De reisvoorwaarden van de door ons ingeschakelde reisorganisaties en/of touroperators;

 • De voorwaarden van derden die van ons een opdracht heeft ontvangen in het kader van de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht;

In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de toepasselijke voorwaarden prevaleert het in onze voorwaarden bepaalde.

  1. Door het verstrekken van de opdracht aan ons wordt de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van onze voorwaarden, ook met betrekking tot vervolgopdrachten, ongeacht of daarvoor een afzonderlijke schriftelijke bevestiging door ons werd verzonden.

 1. AANBIEDINGEN

  1. Alle in onze aanbieding opgenomen gegevens zijn gebaseerd op de door de wederpartij aan ons verstrekte informatie, in de meest ruime zin, en op de op dat moment door ons gehanteerde tarieven.

  2. Aanbiedingen blijven gedurende de door ons aangegeven termijn geldig. Voorzover deze termijn niet vermeld staat gelden onze aanbiedingen voor een maximale periode van 1 maand na dagtekening.

 1. OVEREENKOMST

  1. De opdracht wordt geacht door ons te zijn aanvaard op het moment dat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd. Onze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, waaronder begrepen de daarin opgenomen annuleringsvoorwaarden. Indien de opdracht wordt verstrekt op basis van de door ons toegezonden offerte/aanbieding dan wordt deze offerte/aanbieding tevens aangemerkt als opdrachtbevestiging.

  2. Eventuele latere (deel)opdrachten, wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de onder artikel 3.1. bedoelde overeenkomst, zijn pas verbindend indien en voorzover wij dit schriftelijk hebben bevestigd. Deze bevestiging wordt als annex/bijlage aan de oorspronkelijke overeenkomst/opdrachtbevestiging gehecht en maakt daar deel van uit.

  3. Elke overeenkomst met ons wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarden:

 • dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen;

 • dat de wederpartij op ons verzoek genoegzaam zekerheid kan stellen, zoals in de vorm van een voorschot, aanbetaling of anderzins;

  1. Wij zijn bevoegd – indien wij dit noodzakelijk of wenselijk achten – om voor de juiste uitvoering van de opdracht derden (deskundigen) in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij worden doorberekend overeenkomstig het daartoe vastgelegde tarief. Voorzover dit nodig is zullen wij dienaangaande overleg plegen met de wederpartij.

 1. VERGOEDINGEN EN KOSTEN

  1. De aan ons verschuldigde (basis)vergoeding wordt vastgelegd in de onder artikel 3.1. bedoelde aanbieding/orderbevestiging en geldt exclusief BTW.

  2. De aldus vastgestelde vergoeding(en) is (zijn) gebaseerd op de door ons gecalculeerde kostprijs van het (de) te organiseren evenement(en) en/of de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven.

  3. Voor eventuele nadere (extra) werkzaamheden/aanvullingen op het (de) aangeboden programma(‘s)/evenement(en) zal een afzonderlijke vergoeding worden berekend.

 1. UITVOERING/ANNULERING

  1. De aard en de omvang van de door ons uit te voeren werkzaamheden zal zoveel mogelijk worden vastgelegd in de onder artikel 3.1. bedoelde aanbieding c.q. in de opdrachtbevestiging. Het bepaalde in artikel 8.4. is onverkort van toepassing.

  2. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd binnen de daartoe gestelde termijn(en) en/of periode(n). Voor overschrijding daarvan zijn wij in beginsel niet aansprakelijk, behoudens indien er sprake is van een schriftelijk vastgestelde fatale termijn. Het bepaalde in artikel 7 (overmacht) geldt onverkort.

5.3 De in de aanbieding/opdrachtbevestiging opgenomen annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. Indien de annuleringsvoorwaarden niet zijn vermeld dan geldt een termijn van 30 dagen voor de aanvang van de reis, het (de) evenement(en) of onze werkzaamheden. Bij annulering binnen deze termijn is de wederpartij in beginsel de volledige opdrachtsom (incl. BTW) verschuldigd, behoudens indien en voorzover wij nog in staat zijn om een en ander te annuleren. In dat geval is de wederpartij in ieder geval verschuldigd de door ons te maken annuleringskosten, waaronder begrepen ons bemiddelingshonorarium. (zie tevens artikel 8.

 1. INFORMATIEPLICHT/GEHEIMHOUDING

  1. Ter zake van alle aan ons door de wederpartij beschikbaar gestelde informatie inzake bedrijfsaangelegenheden waarvan redelijkerwijs begrepen kan worden dat openbaarmaking de wederpartij in haar belangen kan schaden, zijn wij tot absolute geheimhouding verplicht.

  2. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging/opzegging van de opdracht van toepassing.

  3. Wij zijn gehouden om ons personeel, dan wel de door ons ingeschakelde derde(n) van deze geheimhoudingsverplichting op de hoogte te stellen.

 1. OVERMACHT

  1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Met de wederpartij zal dienaangaande overleg gepleegd worden.

  2. Onder “overmacht” wordt in deze voorwaarden verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. niet voorzienbare omstandigheid, waardoor (al dan niet gedeeltelijke/tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van ons kan worden gevergd;

7.3 Onder “overmacht” kan in ieder geval worden begrepen:

 • werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim;

 • onvoorziene (reis)vertraging(en), brand;

 • alle mogelijke overheidsmaatregelen;

 • computer-/bedrijfsstoringen bij ons en/of bij de door ons ingeschakelde derde(n);

 • de ondeugdelijke of niet tijdige nakomingen door onze derde(n) waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) naar behoren kunnen nakomen.

  1. Wij zijn gerechtigd om betaling te verlangen van werkzaamheden welke door ons zijn uitgevoerd tot het moment dat de overmachtsituatie intrad.

 1. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

  1. Behoudens en voorzover deze voorwaarden anders bepalen zijn wij ter zake van de uitvoering van de opdracht/werkzaamheden niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de wederpartij en/of aan derde(n), daaronder begrepen schade aan personen en/of goederen van derden en/of schade veroorzaakt door derden (niet deelnemers). De wederpartij vrijwaart ons dienaangaande volledig.

  2. Het onder 8.1. bepaalde is niet van toepassing voorzover dit in strijd zou zijn met bepalingen van dwingend recht en in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld/nalatigheid aan onze zijde.

  3. Onze eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de in onze opdrachtbevestiging vastgestelde vergoeding (marge voor bureau) voor onze diensten zoals vermeld onder artikel 4. De door ons in het kader van de opdracht te vergoeden kosten van derden (inkoopkosten) zijn hierin niet inbegrepen.

  4. In geval van annulering (5.3.) van de opdracht is het onder 8.1, 8.2 en 8.3 bepaalde ter zake van de eventuele kosten en/of schade onverkort van toepassing. Alle door ons gemaakte kosten en/of reeds aangegane verplichtingen dienen door de wederpartij vergoed te worden.

  5. Al onze werkzaamheden en/of adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd/verstrekt, maar garanderen op geen enkele wijze enig door de wederpartij beoogd doel of resultaat, behoudens indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

 1. KLACHTEN

  1. Eventuele klachten ter zake van de door ons geleverde diensten dient de wederpartij uiterlijk binnen 2 uur na constatering telefonisch aan ons te hebben gemeld. De klachtmelding dient binnen 24 uur te worden gevolgd door een schriftelijke opgave (telefax of anderszins) van de aard en omvang van de klacht(en).

  2. Indien de klacht gegrond wordt bevonden zullen wij alles in het werk stellen om de klacht direct te (laten) verhelpen, c.q. om het gebrek te (laten) herstellen, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening gebracht zullen worden.

  3. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij niet van nakoming van diens (financiële) verplichtingen jegens ons.

  4. Eventuele klachten na afloop van het (de) evenement(en), c.q. nadat onze werkzaamheden zijn uitgevoerd, zonder dat wij een melding hebben ontvangen zoals bedoeld in artikel 9.1., worden in beginsel niet meer in behandeling genomen.

 1. BETALING

  1. Betaling van de onder artikel 4 bedoelde vergoeding(en) en/of kosten dient te geschieden binnen de op onze factuur vermelde termijn, bij gebreke waarvan een termijn van 14 dagen na factuurdatum als betalingstermijn geldt.

  2. De op onze bank-/giroafschriften vermelde boekdatum (valutadatum) geldt als datum van betaling.

  3. Iedere betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van de verschuldigde vertragingsrente alsmede van de door ons verschuldigde/te betalen (buitengerechtelijke) invorderings- en/of administratiekosten (artikel 11) en worden vervolgens verrekend met de oudste openstaande facturen en/of vorderingen.

  4. In gevallen dat:

a: de wederpartij in surséance of in faillissement geraakt, dan wel daartoe een verzoek is ingediend;

b: er beslag op (een deel van) het vermogen van de wederpartij is gelegd of dreigt te worden gelegd;;

c: de wederpartij de bestaande (financiële) verplichtingen, waaronder begrepen de door ons verlangde (betalings)zekerheid, niet naar behoren nakomt, c.q. niet meer kan nakomen;

Wordt al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is/zal worden ineens en volledig opeisbaar, zonder daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling en/of sommatie vereist is, op welk moment wij dan tevens ontslagen zijn van onze eventuele bestaande verplichtingen jegens de wederpartij. Alles onverminderd onze rechten op volledige vergoeding van kosten, schade en rente.

  1. Vanaf het moment dat het door de wederpartij verschuldigde opeisbaar is geworden zijn wij gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

 1. RENTE EN KOSTEN

  1. Indien betaling niet binnen de onder artikel 10.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand (0,0329% per dag) over het openstaande bedrag.

  2. Alle te maken invorderingskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de nalatige wederpartij. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van het betreffende openstaande bedrag (met inbegrip van de onder 11.1. vermelde vertragingsrente) met een minimum van € 250,00 (ex BTW) per factuur.

 1. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

  1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands Recht van toepassing.

  2. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is verbindend. In elk geval van strijdigheid met dwingend recht van een of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort geldig.

  3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van onze vestigingsplaats, zulks voor zover dit niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

  4. Het in artikel 13.3. bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten door arbitrage of bindend advies.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door mr. P.J. Termos te Amsterdam. Alle rechten worden voorbehouden ©

——————————